ค่าน้ำมันรถ สำหรับพนักงาน ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปในกิจธุระของบริษัท : SIAMHRM.COM

ค่าน้ำมันรถ สำหรับพนักงาน ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปในกิจธุระของบริษัท


นายจ้างบางรายได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าน้ำมันรถให้แก่พนักงานที่นำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้ในกิจธุระของบริษัท โดยจ่ายให้เป็นอัตราต่อกิโลเมตร
 
ค่าน้ำมันรถที่จะได้รับยกเว้น  ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีตาม ม..42(1)
“ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลูกจ้างหรือผู้รับหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรือผู้รับทำงานให้ ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะ ในการที่จะต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น”   ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

ต้องมีหลักฐานการใช้รถและพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน  และจำนวนเงินค่าใช้จ่ายนั้นได้จ่ายไปทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นด้วย
  • มีระเบียบของนายจ้างอนุญาตให้มีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถได้
  • มีหนังสือหรือบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องาน  ระบุว่าเป็นการเดินทางจากที่ใดไปที่ใด  ระยะทางเท่าใด  ชื่อเจ้าของรถ และหมายเลขทะเบียนรถ 
  • ใบเสร็จค่าน้ำมันรถที่ระบุชื่อเจ้าของรถ  หมายเลขทะเบียนรถ
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ระบุข้างต้น   ถือเป็นประโยชน์เพิ่มที่ลูกจ้างได้รับจากการทำงานตาม ม.40(1) แห่งประมวลรัษฎากร   ซึ่งจะต้องนำเงินจำนวนนั้นมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย
 
 
ที่มา : สมาชิก HR
    

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM