เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง - กฎหมายแรงงาน : SIAMHRM.COM

เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง - กฎหมายแรงงาน


    
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.114   ได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุด  ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังนี้
1.   วันและเวลาทำงาน
2.   ผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
3.   อัตราและจำนวนค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่ลูกจ้าง  แต่ละคนจะได้รับ
 
แนวทางปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
1. นายจ้างต้องให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการจ่ายค่าจ้างฯเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อมีการจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง  โดยจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายกำหนด
2.การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างฯจะจัดทำให้อยู่ในฉบับเดียวกัน หรือหลายฉบัยก็ได้
3.กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างฯให้แก่ลูกจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น ให้ถือว่าหลักฐานการโอนเงินฯเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง
4.นายจ้างจะต้องเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างฯไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันจ่ายเงินหรือจนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด กรณีที่มีข้อพิพาทแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฯ หรือมีการฟ้องร้องในคดีแรงงานทีเกี่ยวข้องดังกล่าว
 
ผลของการที่ไม่ได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างฯตามที่กฎหมายกำหนด
นายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด  จะถูกระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 
 
ที่มา : สมาชิก HR

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM