Flexibility (ความยึดหยุ่น) : SIAMHRM.COM

Flexibility (ความยึดหยุ่น)Flexibility  (ความยึดหยุ่น)
   
      ความหมาย  :     การปรับเปลี่ยนแผนงาน  วิธีการทำงาน  และการแสดงออกทั้งกิริยาท่าทางและน้ำเสียงได้อย่าง
                                  เหมาะสมกับบุคคล  เวลา  สถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ยึดติดกับกฎเกณฑ์  กติกามากเกินไป
 ·    ทำงานตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
 ·    ไม่ยอมรับฟังเงื่อนไขและความคิดเห็นของผู้อื่น
 ·    ยืนยันความต้องการและความคิดของตนเองเสมอ
 
2
 
 ·    เข้าใจสาเหตุและที่มาของปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 ·    หาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นบางครั้ง
 ·    ยอมรับในเงื่อนไขที่กำหนดในทุกสถานการณ์เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 
3
 
 ·    ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาที่กำหนด
 ·    เข้าใจข้อจำกัดและผลกระทบของปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 ·    วิเคราะห์หาประเด็นสำคัญของข้อขัดแย้ง
 ·    ยอมรับในเงื่อนไขที่กำหนดในบางสถานการณ์เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 
4
 
 ·    ปรับเปลี่ยนกิริยาและน้ำเสียงให้เหมาะสมกับระดับของบุคคลที่ติดต่อ
 ·    มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับข้อจำกัด
 ·    กำหนดแนวทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ
 
5
 
 ·    ปรับเปลี่ยนแผนงานได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
 ·    เลือกและปรับเปลี่ยนแนวทางเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลา
 ·    จูงใจให้สมาชิกในทีมเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อลดปัญหาและความขัดแย้งที่เกิด
      ขึ้น
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM