“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ? : SIAMHRM.COM

“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?คำพิพากษาฎีกา 4940/2545    ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า  “บุตร”  ว่ามีความหมายอย่างไร  เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมย์ของกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายซึ่งออกมาใช้บังคับเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีฐานะด้อยในทางสังคมเพื่อให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างและครอบครัว  ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนส่วนใหญ่มักจะอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส  ดังนั้น  คำว่า  “บุตร”  ตามมาตรา  73  จึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและรวมถึงบุตรอันแท้จริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนด้วย  เมื่อโจทก์เป็นบุตรอันแท้จริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ  ส. ผู้ประกันตนซึ่งถึงแก่ความตาย  โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ในกรณี  ส. ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ  มาตรา  73  (2) 
 
หมายเหตุ
                มาตรา  73  ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน  ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน  ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย  ดังนี้
 
เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น  แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน
 
ที่มา : สมบัติ ลีกัล

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM