สิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ : SIAMHRM.COM

สิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ


คำพิพากษาฎีกาที่ 5128/2546 เงินที่โจทก์ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมเป็นค่าทดแทนที่โจทก์พึงมีสิทธิได้รับตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ  มาตรา  18  เป็นการจ่ายเงินเพื่อการคุ้มครองแรงงานมิใช่ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด  โจทกืจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  443  วรรคสามได้  จำเลยไม่อาจอ้างค่าทดแทนที่ที่โจทก์พึงมีสิทธิได้รับดังกล่าวมาเพื่อขอลดหย่อนค่าขาดไร้อุปการะได้       
หมายเหตุ
                มาตรา  18  เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย  เจ็บป่วย  หรือสูญหายให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา  20  แล้วแต่กรณี
 
                มาตรา  443  (วรรค  1)  ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วย  (วรรค  3)  ถ้าว่าเหตุที่ตายนั้นทำให้บุคคลคนหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร์  ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
 
ที่มา : สมบัติ ลีกัล

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM