ขั้นตอนการให้การรับรองโดยทั่วไป ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย : SIAMHRM.COM

ขั้นตอนการให้การรับรองโดยทั่วไป ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยขั้นตอน การขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ยื่นคำขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย พร้อมทั้งเอกสาร
  • เอกสารคู่มือคุณภาพ และที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ
 • หน่วยรับรองส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อรวบรวมข้อมูล ความพร้อมขององค์กรและรายละเอียดอื่นๆเพื่อกำหนดแผนการตรวจประเมิน
 • การตรวจประเมิน
  • หน่วยรับรองจะตรวจประเมินเอกสารแล้วจัดทำรายงานการตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินและกำหนดการตรวจประเมิน
  • หน่วยรับรองจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินไปตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการแล้วจัดทำรายงานการตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
 • สรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการของหน่วยรับรอง พิจารณาให้การรับรอง
 • จัดพิมพ์ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • ตรวจประเมินเพื่อการติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ (เมื่อครบกำหนด 3 ปี และขอรับรองต่อ)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM