Human Relations (มนุษยสัมพันธ์) : SIAMHRM.COM

Human Relations (มนุษยสัมพันธ์)Human  Relations  (มนุษยสัมพันธ์)
   
      ความหมาย  :     การสร้างความเป็นมิตรหรือความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคลอื่นโดยการเริ่มต้นทักทาย   การสนับ
                                   สนุนและช่วยเหลือ การรักษาและ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งการให้เกียรติบุคคล
                                   อื่น
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่สนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เคยรู้จัก
 ·    ไม่สามารถควบคุมกิริยาท่าทางและน้ำเสียงเมื่อต้องเผชิญปัญหาในการ
 ·     ติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 ·    ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 
2
 
 ·     เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเท่าที่จำเป็น
 ·    รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
 ·    ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นบางครั้ง
 
3
 
 ·    เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอยู่เสมอ
 ·    ยอมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆของผู้อื่น
 ·    เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 
4
 
 ·    แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่
 ·    เต็มใจที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกภายในและภายนอกทีม
 ·    รักษาความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกภายในและภายนอกทีมอยู่เสมอ
 
5
 
 ·    สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใหม่ได้ในทุกกลุ่ม/ระดับ
 ·    รับรู้และเข้าใจเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมของแต่ละคน
 ·    ปรับเปลี่ยนกิริยาท่าทาง และน้ำเสียงให้เหมาะสมกับบุคคลที่ติดต่อได้ในทุกกลุ่ม/ระดับ
 ·    ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกทีม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM