Independent (การทำงานได้ด้วยตนเอง) : SIAMHRM.COM

Independent (การทำงานได้ด้วยตนเอง)Independent  (การทำงานได้ด้วยตนเอง)
   
      ความหมาย  :     ความสามารถในการบริหารงาน  และการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  โดยไม่จำเป็น
                                   ต้องอาศัยแนวคิดหรือคำแนะนำจากบุคคลอื่น
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่สามารถทำงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
 ·    สอบถามความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง
 ·    ไม่พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 ·    รายงานปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้หัวหน้างานทราบและแก้ไขทุกครั้ง
 
2
 
 ·    ทำงานได้สำเร็จโดยต้องอาศัยคำแนะนำจากหัวหน้างานและทีมงานบ้างเป็นบางครั้ง
 ·    แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานประจำวันตามวิธีการที่กำหนดได้ด้วยตนเอง
 
3
 
 ·    จัดการงานต่าง ๆ ได้สำเร็จด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับคำปรึกษาแนะนำจากหัวหน้างานหรือทีม
      งาน
 ·    แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในทีมงานได้ด้วยตนเอง
 ·    แสดงจุดยืนในความคิดของตนเองที่คิดว่าถูกต้อง
 
4
 
 ·    แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อหลาย ๆ หน่วยงานได้ด้วยตนเอง
 ·    กำหนดและเลือกแนวทางเลือกสู่ความสำเร็จของงานได้อย่างอิสระ
 ·    กล้าตัดสินใจที่จะกระทำ หรือไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
 
5
 
 ·    บริหารงานในระดับนโยบายและมีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การได้สำเร็จด้วยตนเอง
 ·    นำทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้สำเร็จ
 ·    แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกทีมงานได้สำเร็จด้วยตนเอง
 ·    กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM