ข้อสัญญา ห้ามลูกจ้างประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็น การแข่งขันกับนายจ้าง : SIAMHRM.COM

ข้อสัญญา ห้ามลูกจ้างประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็น การแข่งขันกับนายจ้างฏีกาที่ 2548-2549/2533
 
 
 ข้อสัญญาห้ามลูกจ้างประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็นการแข่งขันกับนายจ้างในระยะ 24 เดือนนับจากสัญญาสิ้นสุด เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นไปโดยชอบในเชิงการประกอบธุรกิจไม่เป็นการปิดการทำมาหากินของฝ่ายใดโดยเด็ดขาด จนไม่อาจดำรงอยู่ได้ ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน มีผลใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM