Initiative (ความคิดริเริ่ม) : SIAMHRM.COM

Initiative (ความคิดริเริ่ม)Initiative  (ความคิดริเริ่ม)
   
      ความหมาย  :     การนำเสนอแนวคิด  วิธีการ  และขั้นตอนการทำงานใหม่ ๆ  ในการพัฒนาระบบงานให้มี
                                 ประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·     ทำงานตามรูปแบบหรือวิธีการเดิม ๆ
 ·    ไม่เคยนำเสนอแนวทางหรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ
 ·     สบประมาทการนำเสนอความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ของผู้อื่นเสมอ
 
2
 
 ·    นำเสนอความคิดใหม่ ๆ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในทีม
 ·    คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 ·    รับฟังและให้การสนับสนุนความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ของผู้อื่น
 
3
 
 ·    พยายามหาแนวทางใหม่ ๆ เปรียบเทียบกับแนวทางเดิม
 ·    ทดลองปฏิบัติเพื่อเลือกทางเลือกใหม่
 ·    นำแนวทางใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานได้เป็นบางครั้ง
 
4
 
 ·    คิดหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองอยู่เสมอ
 ·    วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
 ·    ประยุกต์ใช้แนวทางเลือกที่กำหนดในการพัฒนาระบบงานของตนเองได้
 ·    แสวงหาข้อมูลข่าวสาร และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 
5
 
 ·    คิดหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การ
 ·    นำแนวทางใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงานได้ทั่วทั้งองค์การ
 ·    ติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่รับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM