จ้างแรงงาน : Hire of Service : SIAMHRM.COM

จ้างแรงงาน : Hire of Service
จ้างแรงงาน


เป็นสัญญาในทางแพ่ง ซึ่งเกิดจากความตกลงโดยสมัครใจ ของบุคคลสองฝ่ายที่แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์ต่อกัน โดยฝ่ายหนึ่งตกลงทำงาน  และอีกฝ่ายหนึ่งตกลงจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างตอบแทนการทำงานให้ การตกลงจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ปราศจากการหลอกลวง สำคัญผิด หรือถูกข่มขู่ ซึ่งทำให้สัญญาไม่เป็นผลหรือไม่สมบูรณ์

ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน


1. สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน
2. สัญญาจ้างแรงงานมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย
3. จ้างแรงงานเรียกคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งว่า “ลูกจ้าง” และอีกฝ่ายหนึ่งว่า “นายจ้าง”
4. ลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างตกลงจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างตอบแทนการทำงานให้
5. ลูกจ้างต้องทำงานตามคำสั่งภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของนายจ้าง
6. จ้างแรงงานเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยถือความสำคัญในตัวบุคคลที่เป็นคู่สัญญา
7. สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาไม่มีแบบ (สมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ)
8. ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้าง ระยะเวลาการจ้าง การทำงาน ค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ
9. หลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 6 ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน คู่สัญญาจึงตกลงเป็นอย่างอื่นได้

 

ที่มา : HRMLAWER


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM