Oral Communication (การสื่อสารด้วยวาจา) : SIAMHRM.COM

Oral Communication (การสื่อสารด้วยวาจา)Oral  Communication  (การสื่อสารด้วยวาจา)
   
      ความหมาย  :     การสื่อสารโดยการใช้คำพูดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
                                 และชัดเจน  รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสมต่อผู้ฟัง
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ขาดการจัดลำดับความสำคัญและประเด็นของเนื้อหาที่พูด
 ·    ให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น
 ·    ขาดการวิเคราะห์ผู้ฟัง
 
2
 
 ·    ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเรื่องที่พูดตามระดับของผู้ฟัง
 ·    จัดลำดับความสำคัญและประเด็นของเนื้อหาที่พูดได้อย่างชัดเจน
 ·    รับฟังปัญหาและคำถามต่าง ๆ จากผู้ฟังด้วยความตั้งใจ
 
3
 
 ·    ตั้งคำถามเพื่อชักจูงให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการสนทนา
 ·    ตอบคำถามผู้ฟังโดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
 ·    ปรับเปลี่ยนวิธีการพูดและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
 
4
 
 ·    ปรับเปลี่ยนท่าทางและน้ำเสียงในการพูดให้เหมาะสมกับปฏิกิริยาของกลุ่มผู้ฟังในระดับต่าง ๆ ได้
      เป็นอย่างดี
 ·    สรุปประเด็นและสาระสำคัญของเรื่องที่พูดได้อย่างชัดเจน
 ·    นำเสนอตัวอย่างและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่พูดได้อย่างชัดเจนและเห็นภาพ
 
5
 
 ·    พูดเสนอความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ฟัง
 ·    โต้ตอบคำถามจากผู้ฟังนอกเหนือจากเนื้อหาที่พูดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 ·    ให้คำแนะนำและฝึกสอนผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางในการพูดที่มีประสิทธิภาพ     
 
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM