กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีเสียชีวิต : SIAMHRM.COM

กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีเสียชีวิต
หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีเสียชีวิต


ขอรับเงิน

- กท.16
- ใบมรณะบัตร
- ใบชันสูตรศพ
- หลักฐานการไปทำงานของลูกจ้าง
- หลักฐานแสดงการเป็นลูกจ้าง เช่น ใบสมัครงาน หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง
- สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ หรือการแจ้งความคนสูญหาย
- สำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตรของบุตรของลูกจ้าง
- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา มารดา สามี หรือภรรยาของลูกจ้าง

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM