กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีทุพพลภาพ : SIAMHRM.COM

กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีทุพพลภาพ
หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีทุพพลภาพ


ขอรับเงิน

1. กรณีทุพพลภาพจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
   - กท.16
   - ใบรับรองแพทย์
2. กรณีทุพพลภาพจากอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน
   - กท.16
   - ใบรับรองแพทย์
   - บัตรลงเวลาทำงาน
   - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
   - บันทึกประจำวันตำรวจ

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM