Planning (การวางแผนงาน) : SIAMHRM.COM

Planning (การวางแผนงาน)Planning  (การวางแผนงาน)
   
      ความหมาย  :     การกำหนดแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและตามลำดับความสำคัญ  รวมทั้ง
                                 การกำหนดช่วงเวลาที่จะดำเนินการ  ทรัพยากรที่นำใช้ ตลอดจนการกำหนดตัวบุคคลผู้รับผิด
                                 ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                          
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ทำงานตามกฎระเบียบหรือขั้นตอนที่ไก้รับมอบหมายประจำวัน
 ·    ขอคำแนะนำจากผู้อื่นในการกำหนดแผนงานหรือเป้าหมายในการทำงาน
 ·    ไม่สามารถนำแผนงานที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติได้สำเร็จ
 
2
 
 ·    จัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายประจำวัน
 ·    ทำงานได้สำเร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายประจำวันที่กำหนดไว้
 ·    ช่วยสมาชิกในทีมวางแผนการทำงานหรือจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม
 
3
 
 ·    วางแผนการทำงานประจำวันไว้ล่วงหน้าเสมอ
 ·     วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
 ·    กำหนดและปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการทำงานประจำวัน
 ·    ติดตามและตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายในการทำงานประจำวัน
 
4
 
 ·    กำหนดแผนงานของหน่วยงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของงานแต่ละงาน
 ·    จัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) บนพื้นฐานของข้อมูลและประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
 ·    ปรับเปลี่ยนแผนงานภายใต้ข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไป
 ·    จัดสรรเวลา ทรัพยากร  และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการนำแผนงานไปปฏิบัติ
 
5
 
 ·    กำหนดแผนกลยุทธ์  และเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์
      การได้
 ·    ปรับเปลี่ยนแผนงานที่กำหนดภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
 ·    กำหนดแผนงานหรือกิจกรรมรองรับ ในกรณีที่แผนงานเดิมไม่เป็นไปตามที่กำหนด     
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM