กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย : SIAMHRM.COM

กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย


ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
2. กรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานนอกสถานที่ทำงาน
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
         - บัตรลงเวลาทำงาน
         - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
         - บันทึกประจำวันตำรวจ

ขอรับเงินค่าทดแทนหยุดงานติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป

1. กรณีขอรับค่าทดแทนหยุดงานจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
2. กรณีขอรับเงินค่าทดแทนหยุดงานจากอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
         - บัตรลงเวลาทำงาน
         - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
         - บันทึกประจำวันตำรวจ

ขอรับเงินค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงาน

1. ขอรับเงินค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
2. ขอรับเงินค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
         - บัตรลงเวลาทำงาน
         - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
         - บันทึกประจำวันตำรวจ

ขอรับเงินค่าฟื้นฟูหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

1. ขอรับเงินค่าฟื้นฟูจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
2. ขอรับเงินค่าฟื้นฟูจากอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
         - บัตรลงเวลาทำงาน
         - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
         - บันทึกประจำวันตำรวจ

 

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM