กองทุนเงินทดแทน : กรณีตายหรือสูญหายจากการทำงาน : SIAMHRM.COM

กองทุนเงินทดแทน : กรณีตายหรือสูญหายจากการทำงาน
กรณีตายหรือสูญหายจากการทำงาน


เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง

สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ คือ
1. ค่าทำศพ จำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน
2. ค่าทดแทนของค่าจ้างรายเดือนในอัตรา 60% ของค่าจ้างรายเดือน มีกำหนด 8 ปี (จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด)

หมายเหตุ:
         1. ค่าทดแทนรายเดือน ต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท
              - กท. 16
              - ใบรับรองแพทย์
         2. ผู้มีสิทธิรับเงินทดแทน กรณีลูกจ้างตายหรือสูญหาย ได้แก่
              - บิดา - มารดา โดยชอบด้วยกฎหมาย
              - สามีหรือภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมาย
              - บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี (เว้นแต่เมื่อครบ 18 แล้วยังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี)
              - บุตรอายุตั้งแต่ 18 ปี และทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 

แหล่งข้อมูล  : สำนักงานประกันสังคม

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM