กองทุนเงินทดแทน : ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน : SIAMHRM.COM

กองทุนเงินทดแทน : ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน
ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน

เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง สิทธิการรักษาพยาบาลจะได้รับเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้งหากเกินกว่า35,000 ให้เบิกเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงได้อีกไม่เกิน 50,000บาทแต่ต้องไม่เกิน200,000 บาท

 

แหล่งที่มา : สำนักงานประกันสังคม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM