ค่าพาหนะ : SIAMHRM.COM

ค่าพาหนะ
ค่าพาหนะ

กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลอื่นและสถานพยาบาลนั้นมีความจำเป็นต้องส่ง ตัวผู้ป่วยไปตรวจวินิจฉัยหรือรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรก สามารถเบิกค่าพาหนะได้ตามอัตรา ดังนี้
- ค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาลไม่เกินครั้งละ 500 บาท
- ค่าพาหนะรับจ้าง หรือพาหนะส่วนบุคคล หรือพาหนะอื่น ๆ เหมาจ่าย 300 บาท / ครั้ง
- หากข้ามจังหวัดจ่ายเพิ่มอีกตามระยะทางกิโลเมตรละ 6 บาท

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM