กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน) : SIAMHRM.COM

กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน)
กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน)

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมได้ในกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนครั้ง ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล


หมายเหตุ เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการในช่วงแรกที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิแต่สถานพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้โดยออกใบนัดให้มารักษาเกินกว่า 2 สัปดาห์(14 วัน)ผู้ประกันตนสามารถไปใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมใดๆก็ได้โดยนำใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์และใบนัดจากสถานพยาบาลตามบัตรที่แสดงวันนัดเกินกว่า 2 สัปดาห์(14 วัน)มาเบิกได้จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งละ 200 บาทปีละไม่เกิน 400 บาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี 2549


หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม
-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (2-16)
- ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ
-ใบนัดจากสถานพยาบาลตามบัตรฯที่แสดงคิวนานเกินกว่า 2 สัปดาห์(14 วัน)
-กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM