โครงการโรงงานสีขาว : SIAMHRM.COM

โครงการโรงงานสีขาว


    
ชื่อโครงการ
โครงการโรงงานสีขาว
ระยะเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เบอร์โทรศัพท์
รายละเอียด
                                                                             โครงการโรงงานสีขาว

           กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหน้าที่ในการตรวจคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และเพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด รวมทั้งให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 จึงเห็นควรดำเนินการโครงการโรงงานสีขาวเพื่อป้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ใช้แรงงาน พร้อมรับผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการบำบัดรักษาดังกล่าวกลับเข้าทำงานเหมือนเดิม

           วัตถุประสงค์

                      1. เพื่อให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

                      2. เพื่อไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าไปในสถานประกอบกิจการ

                      3. เพื่อให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงานนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่สังคมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน

                      4. เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานที่ติดยาเสพติดได้มีโอกาสได้บำบัดรักษาและฟื้นฟูให้หายจากการติดยาเสพติดและสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ

                      5. เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้รับรู้ถึงปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการในการกำหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการต่อไป

                      6. ลดจำนวนผู้ใช้แรงงานที่ติดยาเสพติดลงให้มากที่สุด

                      7. ผู้ใช้แรงงานทีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบกิจการอันจะทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

           กลุ่มเป้าหมาย

                      1. สถานประกอบกิจการในข่ายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) ดังนี้

                                 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม ดูแล หรืออาศัยสิทธิของเจ้า ของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย

                                 สถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำตามกฎกระทรวงที่ออก ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                                 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

                                 ที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ประเภทหอพัก อาคารชุดหรือเกสเฮ้าส์

(GUESTHOUSE) ที่ให้ผู้ อื่นเช่า

                                 สถานที่ที่ได้ให้มีการเล่น บิลเลียด สนุ๊กเกอร์ ซึ่งเก็บค่าบริการจากผู้เล่น

                                 โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน

                      2. สถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานหนัก เช่น กิจการประมง สถานประกอบกิจการขนส่ง

                      3. สถานประกอบกิจการทั่วไป

           วิธีการดำเนินงาน

                      1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการกระทรวงแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นโรงงานสีขาวภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                                 ไม่มีผู้ค้ายาเสพติด

                                 ไม่มีผู้เสพยาเสพติด

                                 มีกิจกรรมดำรงไว้เป็นโรงงานสีขาวอย่างต่อเนื่อง

           ส่วนกลาง

           กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์โรงงานสีขาวโดยความเห็นชอบของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการกระทรวงแรงงาน (ศอ.รง)

           ส่วนภูมิภาค

           จังหวัดตั้งคณะทำงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเป็นโรงงานสีขาวโดยความเห็นชอบของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ในสถานประกอบกิจการกระทรวงแรงงาน (ศอ.รง)

                      2. ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการกระทรวงแรงงาน (ศอ.รง) เสนอรายชชื่อโรงงานสีขาวที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้กระทรวงแรงงานมอบเกียรติบัตร

                      3. กระทรวงแรงงานเสนอรายชื่อโรงงานสีขาวต่อศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อทราบ

                      4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและเข้าร่วมโครงการ

                      5. ประสานขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณะสุขและกรุงเทพมหานคร ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ที่ติดยาเสพติดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

                      6. ประสานสถานประกอบกิจการให้สำรวจตรวจสอบผู้ใช้แรงงานที่ติกยาเสพติดและลงชื่อให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่และอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุด เพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูโดยจ่ายหรือไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน (ประมาณ 15-20 วัน) เมื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วให้รีบกลับเข้าทำงานตามเดิม

                      7. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ประสานส่งผู้ใช้แรงงานที่ติดยาเสพติดไปเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูต่อไป

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว

สถานประกอบกิจการจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 8 ข้อ โดยจะต้องได้คะแนน 80 คะแนน จากคะแนน 100 คะแนน จึงจะเป็นโรงงานสีขาว เกณฑ์พิจารณาโรงงานสีขาว มีดังนี้

           1. มีนโยบาย

ให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

                                 ควบคุม สอดส่อง และดูแล ไม่ให้พนักงานของสถานประกอบกิจการหรือบุคคลภายนอกกระทำการหรือมั่วสุมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบกิจการ

                                 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ไม่มีพฤติกรรมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าเป็นพนักงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้เสพยาเสพติดซึ่งได้รับการบำบัดการติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วและจัดอบรมพนักงานของตนให้มีความเข้าใจในการป้องกันการใช้ยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ

                                 จัดทำบันทึกประวัติของพนักงานไว้ประจำสถานประกอบกิจการ โดยบันทึกประวัติอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และภูมิลำเนาของพนักงาน

                                 ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจในการแจ้งเมื่อพบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติดหรือให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือ พฤติการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยหรื่อควรเชื่อได้ว่าจะกระทำความผิดในสถานประกอบกิจการของตน และอำนวยความสะดวกในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

           2. มีป้ายหรือประกาศ

เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการจัดให้มีป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้มีความชัดเจน เห็นได้ง่าย และมีข้อความเป็นภาษาไทย ข้อความที่สองจะมีภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาไทยก็ได้ แต่ข้อความภาษาอื่นนั้นต้องมีความหมายตรงกับข้อความภาษาไทย และมีขนาดไม่ใหญ่กว่าข้อความภาษาไทย

           3. มีคณะทำงานรับผิดชอบ

ในสถานประกอบการจะต้องมีคำสั่งกำหนดให้มีคณะทำงานที่ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าของประกอบกิจการในการดำเนินการโรงงานสีขาว โดยแบ่งออกเป็น

                      กรณีสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ไม่ถึง 50 คนให้เจ้าของสถานประกอบกิจการ หรือฝ่ายบริหาร ออกคำสั่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโรงงานสีขาวจากลูกจ้างทั่วไป

                      กรณีสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง เกิน 50 คน ขึ้นไป ให้เจ้าของสถานประกอบกิจการ หรือฝ่ายบริหารออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นคณะทำงานรับผิดชอบโรงงานสีขาวก็ได้

           4. มีการให้ความรู้พนักงาน

เจ้าของสถานประกอบกิจการจะต้องมีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดประชุม จัดอบรม หรือการส่งเสียงตามสายในช่วงเวลาพัก

           5. มีกิจกรรมรณรงค์

เจ้าของสถานประกอบกิจการจะต้องมีการดำเนินกิจกรรม เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น จัดนิทรรศการ การแข่งขันกีฬา ดนตรี การแสดงบนเวที แข่งขันประกวดบทความ เรียงความ ตอบปัญหาต่อต้านยาเสพติด

           6. มีการตรวจสุขภาพ

เจ้าของสถานประกอบกิจการจะต้องมีการดำเนินการตรวจสุขภาพ และตรวจปัสสาวะให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยจะเน้นการตรวจสุขภาพประจำปีหรือเฉพาะกิจ

           7. ไม่พบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เจ้าของสถานประกอบกิจการ จะต้องดำเนินการให้สถานประกอบกิจการปลอดยาเสพติด โดยไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด คือต้องมีการสอดส่องดูแลสังเกตพฤติกรรม การทำงานของพนักงานไม่บ่งบอกหรือชี้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากคณะทำงานที่รับผิดชอบ

           8. มีกระบวนการตรวจสอบ

เจ้าของสถานประกอบกิจการจะต้องดำเนินการในส่วนรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ 7 ข้อ โดยมีการบันทึกหรือเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อให้คณะทำงานโรงงานสีขาวกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน


----------------------------------------------------------------

 

จัดทำโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์  :  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM