Strategic Acumen ( ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ ) : SIAMHRM.COM

Strategic Acumen ( ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ )Strategic  Acumen  ( ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ )
   
    ความหมาย  :     การวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ  รวมทั้งกำหนดและปรับเปลี่ยน
                                แผนงาน  และกลวิธีในการทำงานไว้ล่วงหน้า  เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใน
                                อนาคต
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    รับรู้และเข้ใจสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพียงบางส่วนเท่านั้น
 ·    ไม่สามารถคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น
 ·    ทำงานตามแนวทางหรือความคิดแบบเดิม ๆ ที่กำหนดไว้
 
2
 
 ·    รับรู้สถานการณ์หรือสภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
 ·    หาวิธีและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน แต่ไม่เป็นที่ยอมรับจากทีมงาน
 ·    ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่เสมอ
 
3
 
 ·    รับรู้และเข้าใจปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ผลักดันให้องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนิน
       การดำเนินธุรกิจ
 ·    จัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ
 ·    บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
 
4
 
 ·    วิเคราะห์แนวโน้มของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
 ·    เล็งเห็นถึงปัจจัยหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
 ·    คิดวางแผนกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ·    คาดการณ์และระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องจัดหามาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 
5
 ·    มีส่วนร่วม ในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ
 ·    คาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว บนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูล
      สนับสนุนต่าง ๆ
 ·    กำหนดและปรับเปลี่ยนแนวทางเลือกในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่กำลัง
      จะเกิดขึ้น
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM