ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 : SIAMHRM.COM

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39


    ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 7 กรณี แต่ต่อมาได้สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง สำนักงานประกันสังคมจะให้ความคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือนนับแต่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง เฉพาะ 4 กรณีได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย
      ดังนั้น หากมีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อไป สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณีคือ
      1. ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
      2. ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร
      3. ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ
      4. ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย
      5. ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
      6. ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

คุณสมบัติ
     1. เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
     2. สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
     3. ยื่นแบบคำขอ ณ สำนักงานฯ ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

ขั้นตอนขอรับบริการ
     1. ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ณ สำนักงานฯ (ห้องหมายเลข 1)
     2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
     3. รอทราบผลการพิจารณา ภายในเวลา 65 นาที (กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง)

หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
     1. แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39
(สปส.1-20)
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการนำส่งเงินสมทบ
     ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 มีหน้าที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนละครั้ง ภายในวันที่ 1-15 ของเดือนถัดไป นำส่งอัตราเดือนละ 432.- บาท โดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
     1. วิธีชำระเป็นเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ได้รับใบเสร็จทันที ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
     2. วิธีหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา โดยยื่นแบบคำขอหักผ่านบัญชีธนาคารพร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ต่อสำนักงานฯ (มีค่าธรรมเนียมในการหักบัญชีเดือนละ 10 บาท)
     3. วิธีชำระเป็นเงินสด ณ สำนักงานฯ

หมายเหตุ
     ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หากไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกันจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ หรือภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินไม่ครบเก้าเดือน จะสิ้นสุดตั้งแต่เดือนที่ส่งเงินสมทบ ไม่ครบเก้าเดือน
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0-5311-2629 ,0-5311-2630 (ในวันเวลาราชการ)ข้อมูลจาก : สจจ.เชียงใหม่ / ผู้นำสาระมาฝาก : มงคล สจจ.เชียงใหม่

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM