Teamwork ( การทำงานเป็นทีม ) : SIAMHRM.COM

Teamwork ( การทำงานเป็นทีม )Teamwork ( การทำงานเป็นทีม )              
   
      ความหมาย  :     การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือ  ให้เกียรติผู้นำและสมาชิกทีมงานเพื่อนำ
                                 ทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลข่าวสารและความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่สมาชิกในทีม
 ·    ไม่สามารถทำงานที่ไดรับมอบหมายจากทีมงานให้ประสบผลสำเร็จ
 ·    ไม่รับรู้เป้าหมายและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของทีมงาน
 
2
 
 ·    ให้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ ๆ แก่สมาชิกในทีม
 ·    ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มใจ
 ·    มุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ
 ·    ยอมรับฟังข้อสรุปและผลการตัดสินใจของทีมงาน
 
3
 
 ·    จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
 ·    ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของสมาชิกในทีมได้สำเร็จ
 ·    แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นใหม่ ๆ กับสมาชิกนอกทีม
 ·    กระตุ้นให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกับทีมงานภายนอกได้
 
4
 
 ·    ผลักดันให้สมาชิกในทีมนำความรู้และทักษะที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
 ·    กระตุ้นให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 ·    นำเสนอวิธีการและความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการปรับปรุงระบบการทำงานของทีมงาน
 
 
5
 ·    จัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากภายในทีมและระหว่างทีมได้สำเร็จ
 ·    สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ  การสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในทีม
 ·    กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและผลสำเร็จของทีมงาน
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM