เงินโบนัสไม่ใช่ค่าจ้างหรือสินจ้าง : SIAMHRM.COM

เงินโบนัสไม่ใช่ค่าจ้างหรือสินจ้าง
คดีแดงที่  2244/2548

นายธีระ มงคลชีพ โจทก์
บริษัทระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด จำเลย

 

ป.พ.พ. มาตรา 193/30 , 193/34
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5

 

เงินโบนัสไม่ใช่ค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอื่นตามที่ ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (8) และ (9) การเรียกร้องเงินโบนัสจึงไม่อยู่ในบังคับกำหนดอายุความ 2 ปี ของบทบัญญัติดังกล่าว กำหนดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องเงินโบนัสตามสัญญาจ้างแรงงานมิได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนด 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30

 

…………………..……………………………………………………………..

 

 

(ปัญญา สุทธิบดี - ชวลิต ยอดเณร - พงษ์เทพ ศิริพงศ์ติกานนท์ )

 

ศาลแรงงานกลาง - นายดำรงค์ ทรัพยผล

ศาลอุทธรณ์ -


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM