ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติให้ "เกษียณอายุ" ก่อนครบกำหนด : SIAMHRM.COM

ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติให้ "เกษียณอายุ" ก่อนครบกำหนด
คดีแดงที่  1115/2539

นางอำไพ ทองอินทร์ โจทก์
บริษัทนครหลวงเส้นใยสังเคราะห์
จำกัด (มหาชน) จำเลย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 นายจ้าง

 

ศาลแรงงานวินิจฉัยว่าผู้ที่มีอำนาจอนุมัติให้โจทก์เกษียณอายุก่อนครบกำหนดได้คือกรรมการผู้จัดการ ดังนั้น ที่ผู้จัดการโรงงานของจำเลยบันทึกลงในคำขอเกษียณอายุก่อนครบกำหนดของโจทก์ว่า เพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเป็นการบันทึกเสนอให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาเท่านั้น หาใช่เป็นการอนุมัติให้โจทก์เกษียณอายุก่อนครบกำหนดไม่

 

…………………..……………………………………………………………..

 

 

(ชลอ ทองแย้ม - พรชัย สมรรถเวช - ณรงค์ ตันติเตมิท )

 

ศาลแรงงานกลาง - นายพิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา

ศาลอุทธรณ์ -


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM