ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา : SIAMHRM.COM

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา

 

1.  ค่าจ้างได้รับไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคือ 169  บาท/วัน
      กทม.และ 4 จังหวัดรอบ กทม., ภูเก็ต  168 บาท/วัน, นนทบุรี 167 บาท/วัน, สมุทรสาคร 165 บาท/วัน
      ชลบุรี 165 บาท/วัน สระบุรี 148 บาท/วัน, นครราชสีมา 145 บาท/วัน, เชียงใหม่, พังงา, ระนอง 143 บาท/วัน ฯลฯ  (ตามประกาศ ค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 5)

2.  ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด

  • ทำเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน ได้รับค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้าง/ชั่วโมง
  • ทำงานในวันหยุดในเวลาปกติได้รับ 2 เท่าของค่าจ้างในวันทำงาน
  • ทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

3.  ลูกจ้างทั้งชายและหญิง มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เท่าเทียมกันในงานที่มีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน

 

 

 

ที่มา : สำนักงานแรงงาน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM