การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะหลักและเทคนิค (Core and Technical Competencies) : SIAMHRM.COM

การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะหลักและเทคนิค (Core and Technical Competencies)การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะหลักและเทคนิค
(Core  and Technical Competencies)
 
 
การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะหลักและเทคนิค (Core and Technical Competencies)  เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ เพราะว่า องค์กรจะต้องคัดสรรกลุ่มความสามารถเชิงสมรรถนะ ที่จะต้องมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากความสำคัญ (Importance) และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ(Business Impact) ซึ่งความสามารถเชิงสมรรถนะ จะต้องสัมพันธ์กับ วิสัยทัศน์, ค่านิยม และกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Alignment to Vision, Values and Strategies)
 
 
 
 
ภาพ : ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์กับความสามารถเชิงสมรรถนะ
 
 
ก่อนที่จะมีการพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก และเทคนิค (Core & Technical Competencies) องค์กรจะต้องกำหนดรูปแบบ หรือพัฒนาตัวแบบความสามารถหลักเชิงสมรรถนะ (Competency Model) ก่อนเพราะว่า จะทำให้รู้สึกถึงส่วนผสมของความสามารถเชิงสมรรถนะที่องค์กรต้องการ
 
ตัวแบบของความสามารถเชิงสมรรถนะ จะอธิบายส่วนผสมของความรู้ ทักษะ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะที่ต้องการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรและใช้เป็นเครื่องมือของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการเลือก การฝึกอบรม และการพัฒนา การประเมินผลงาน และการวางแผนอาชีพ
 
ตัวแบบของความสามารถเชิงสมรรถนะมีหลากรูปแบบ แต่จะไม่มีสูตรตายตัว หรือสูตรสำเร็จ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรเป็นสำคัญ โดยปกติก็จะต้องมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก และความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคนิค
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM