การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 5 : การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ : SIAMHRM.COM

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 5 : การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ

 

ขั้นตอนที่ 5 :  การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
                        ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะได้มาซึ่งแผนการจัดการทรัพยากรบุคคล
 
วิธีดำเนินการ
 
-     พัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักหลายๆกิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะจ้องสะท้อนขอบเขตหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องดำเนินเช่น การฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น รวมไปถึงแต่ละหน่วยงานขององค์กรก็จะต้องมีกลุ่มกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 
 
 
องค์ประกอบของแต่ละกิจกรรมในแผนงาน
 
-      ความสำคัญทางกลยุทธ์ของกิจกรรม : อธิบายภูมิหลังของกิจกรรม รวมไปถึงต้องอธิบายว่าทำไมกิจกรรมนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
-     วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เขียนเป้าหมายของกิจกรรม โดยระบุให้ชัดเจนว่ากิจกรรมนี้สร้างผลสัมฤทธิ์อะไรที่มีผลกระทบต่อองค์กร
-         การให้ข้อเสนอแนะกิจกรรม โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
 
 
ตัวอย่าง
 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และการวัดผลด้านทรัพยากรบุคคล
 
 
 
ด้าน  Hard HRM
 
เป้าหมายที่ 1 : ประสิทธิภาพการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
ดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์
ดัชนีฐาน
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
47
48
49
50
51
1. ความคุ้มค่าของระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 
1.1 ทบทวนและปรับปรุง ระบบการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
- การคืนทุน (ROI)
จากโครงการพัฒนาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
1.2 พัฒนาระบบ Competency Based Training (CBT)
- ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ได้ตามมาตรฐาน / เกินกว่ามาตรฐาน
 
45
65
75
80
85

 
 
 
ตัวอย่าง
 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และการวัดผลด้านทรัพยากรบุคคล
 
 
ด้าน  Soft HRM
เป้าหมายที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร

วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
ดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์
ดัชนีฐาน
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
47
48
49
50
51
1. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการของบุคลากร
1.1 การพัฒนาตัวแบบขีดความสามารถด้านการจัดการ(Managerial Competency Model)
 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถของบุคลากร ได้ตามมาตรฐานขององค์กร
 
 
 
 
 
 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการ (Management Development Program)
 
- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการจัดการ
 
 
 
 
 


 
         
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM