การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่ : SIAMHRM.COM

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่
การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ  

 

ขั้นตอนที่ 3 : การระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่
               
ในขั้นตอนนี้ จะต้องระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งหมายถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ เพราะว่าประเด็นเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อขวัญ และผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
               
 
 
วิธีดำเนินการ
 
-    ระบุประเด็นทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่ และมีผลกระทบต่อองค์กรประเด็นดังกล่าวอาจสัมพันธ์กับ การวางแผน
     กำลังคน การสรรหา การบริหารผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา และแรงงานสัมพันธ์
 
 
 
ทำอย่างไร
 
1.   สัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ดีสำหรับการพัฒนาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ โดยประเด็นของ
     การสัมภาษณ์จะต้องครอบคลุมกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน เช่น การวางแผนอัตรากำลังคน การ
     สรรหา การบริหารผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา และแรงงานสัมพันธ์
 
2.   ดำเนินการจัดสัมมนากลุ่มย่อย ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีสำหรับการระบุลำดับความสำคัญของประเด็นด้านทรัพยากร
     บุคคลในกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกัน
 
3.   ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อเป็นการประเมินทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
      องค์กร และนำข้อมูลจากการสำรวจไปในการวางแผนทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ด้วย แต่สิ่งที่ต้องคำนึงสำหรับเทคนิค
      นี้ก็คือจะใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆ  
 
 
 

 
 
         
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM