ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (ฏีกายาว : สัญญาจ้างแรงงาน) : SIAMHRM.COM

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (ฏีกายาว : สัญญาจ้างแรงงาน)
คดีแดงที่  6689/2542

ยชวนะ ปูคะวนัช โจทก์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คันทรี่ จำกัด จำเลย

 

ป.พ.พ. มาตรา 575
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 (ค่าจ้าง)

 

ตามสัญญาจ้างแรงงานฉบับพิพาท จำเลยตกลงจ่ายเงินเดือนเดือนละ 65,000 บาท และเงินผลตอบแทนอีกเดือนละ 15,000 บาท ให้แก่โจทก์โดยจำเลยไม่จัดรถยนต์และค่าใช้จ่ายใดทางด้านรถยนต์ให้โจทก์ แต่เงินผลตอบแทนดังกล่าวต้องนำรวมเข้าเสมือนเป็นรายได้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน เงินที่จำเลยจ่ายให้โจทก์อีกเดือนละ 15,000 บาท จึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานของโจทก์ในอัตราที่แน่นอนเท่ากันทุกเดือนทำนองเดียวกับเงินเดือน เงินผลตอบแทนที่จำเลยจ่ายแก่โจทก์ดังกล่าวจึงเป็นค่าจ้าง

 

…………………..……………………………………………………………..

 

(อร่าม หุตางกูร - พิมล สมานิตย์ - ธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์) น้องนุช พ/ทศาลแรงงานกลาง นายปกรณ์ รัตนพิทย์

นางสาวสุจิตรา พัฒนภักดี - ตรวจ

นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ - ผู้ช่วยผู้พิพากษาฯ

นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์ - ย่อ

รุจิรา พิมพ์/ทาน

 

( )

 

ศาลชั้นต้น -

ศาลอุทธรณ์ -


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM