ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ : SIAMHRM.COM

ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
 
 
1.  ทำให้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และ สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงผลสัมฤทธิ์มาก
    ยิ่งขึ้น
 
2.  เป็นการสร้างมาตรฐานความสามารถหลักของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 
3.  สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดความเป็นอคติในการประเมิน
 
4.  สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบ  บริหาร
     ทรัพยากรบุคคลในมิติต่างๆ เช่นการสรรหา การแต่งตั้งโยกย้าย สวัสดิการ หรือการจ่ายค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง
 
5.  สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมไปถึง สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาบุคลากรอย่าง
     เป็นรูปธรรม
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM