ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ : SIAMHRM.COM

ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
 
1.  ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริง เพราะ ว่าจะต้องเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคล เชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร
 
2.  ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานจะต้องเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด (Learning Agent) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
 
3.  หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ หรือกลไกในการกำกับและดูแลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM Roadmap) และมีการกำหนดแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน (Action Plan)
 
4.  บุคลากรทุกระดับจะต้องมีความยึดมั่นผูกพัน และร่วมมือในการผลักดันให้กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
 
5.  การบริหารและการจัดการจะต้องเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมมากขึ้น (Participative Management) เพราะว่ารูปแบบการจัดการในลักษณะนี้ จะทำให้บุคลากรทุกระดับต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM