ข้อแนะนำการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม : SIAMHRM.COM

ข้อแนะนำการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมข้อแนะนำการส่งเงินสมทบของนายจ้าง
ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2545


          1.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 - 31 ธันวาคม 2546 เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และคลอดบุตร ให้นายจ้างและผู้ประตน (ลูกจ้าง) ออกเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้างผู้ประกันตน สำหรับเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนอีก 2 กรณี คือ กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ ให้นายจ้างและผู้ประกันตน ออกเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน รวมการนำส่งเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนทั้ง 6 กรณี นายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องออกเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 4 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

           2. การคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตน(ลูกจ้าง) ให้คำนวณจากค่าจ้างที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1,650 บาท และค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนของแต่ละคน และให้การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ ซึ่งการนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4 ตามกฎกระทรวงดังกล่าว จะเริ่มนำส่งกองทุนภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2546
 
 
จาก : สำนักงานประกันสังคม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM