ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะ : SIAMHRM.COM

ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะ
 
 
 
 
ประโยชน์ขงการประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะ สามารถจำแนกได้ 4  ส่วนคือ
 
 
ส่วนที่ 1 :  ประโยชน์ที่มีต่อองค์กร
 
1.)  องค์กรสามารถมีมาตรฐานกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.)  องค์กรสามารถที่จะลงทุนในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะว่า องค์กรจะรับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่แท้จริงของทรัพยากรมนุษย์
3.)  องค์การสามารถพัฒนาและแปรเปลี่ยนความสามารถของมนุษย์มาเป็นความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนขององค์กร
 
 
ส่วนที่ 2 :  ประโยชน์ที่มีต่อผู้บริหาร / ผู้จัดการ
 
1.)  สามารถมีมาตรฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.)  สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร
3.)  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.)  สามารถลดความอคติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 
 
ส่วนที่ 3 : ประโยชน์ที่มีต่อพนักงาน
 
1.     ) พนักงานสามารถประเมินตนเองว่ามีจุดแข็ง และจุดอ่อนในด้านใด เมื่อเทียบกับมาตรฐานขององค์กร
2.     พนักงานสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.     พนักงานสามารถสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานได้มีประสิทธิภาพ เพราะว่ามีมาตรฐานกลางร่วมกัน
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM