จำนวนสถานพยาบาลโครงการประกันสังคม : SIAMHRM.COM

จำนวนสถานพยาบาลโครงการประกันสังคม
กองทุนประกันสังคม

จำนวนสถานพยาบาลโครงการประกันสังคม

                                                                                            (หน่วย : แห่ง)                                     

ปี

สถานพยาบาลหลัก

รวม

สถานพยาบาลเครือข่าย

รัฐบาล

เอกชน

2534

119

18

137

2535

118

27

145

2536

119

37

156

2537

122

56

178

2538

126

63

189

2539

126

72

198

2540

127

69

196

2541

127

78

205

2542

128

103

231

1,730

2543

130

114

244

1,756

2544

133

128

261

2,048

2545

136

132

268

2,250

2546

137

131

268

2,600

2547
144
134
278
2,517

                                   

 ที่มา : สำนักงานประกันสังคม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM