นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานตามลายมือชื่อให้ลูกจ้างยินยอม!!! : SIAMHRM.COM

นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานตามลายมือชื่อให้ลูกจ้างยินยอม!!!ข้อตกลงที่นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานตามลายมือชื่อให้ลูกจ้างยินยอมให้หักค่าจ้างไมเกินคนละ 75 บาทต่อเดือนแล้วส่งให้ประธานหรือเหรัญญิกของสหภาพแรงงานเพื่อเป็นค่าบำรุงและค่าฌาปนกิจ ถือเป็นข้อตกลงอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับสภาพการจ้างของนายจ้างและลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงานแต่อย่างใด บันทึกข้อตกลงในเรื่องการหักค่าจ้างดังกล่าวจึงไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และมาตรา 12 ที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3680/2532

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM