การโอนสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอก : SIAMHRM.COM

การโอนสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยได้ดำรงตำแหน่งสมุห์บัญชี และได้ลงลายมือชื่อรับทราบการโอนสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกโอนสิทธิการรับค่าปอจากจำเลยให้แก่บริษัท ท. อันมีผลพันตามกฎหมายที่จำเลยจะต้องจ่ายเงินให้แก่บริษัท ท. เท่านั้น  ดังนี้การที่โจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกแทนที่จะจ่ายให้แก่บริษัท ท. เป็นเหตุให้บริษัท ท. ทวงถามจากจำเลย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างอย่างร้ายแรง
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่  1443/2527

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM