เบิกของโดยยินยอมให้ผู้เบิกรับของไปก่อน .... ?? : SIAMHRM.COM

เบิกของโดยยินยอมให้ผู้เบิกรับของไปก่อน .... ??ลูกจ้างเป็นหัวหน้าแผนกขายส่วนกลาง มีหน้าที่ขายแบตเตอรี่ และจ่ายของ แต่มิได้ปฏิบัติตามระเบียบของนายจ้างเกี่ยวกับการเบิกของโดยยินยอมให้ผู้เบิกรับของไปก่อน และให้ผู้เบิกจัดส่งใบเบิกของและใบรับประกันในภายหลัง มิได้ให้ผู้เบิกจัดทำใบเบิกของในทันทีตามระเบียบ แม้จะมีการปฏิบัติดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจากผลของการที่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบของนายจ้าง ทำให้นายจ้างเสียหายเป็นเงิน 40,000 บาทเศษ การกระทำของลูกจ้างจึงเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่การงานเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3180/2530

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM