การทำข้อตกลงกันใหม่ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง โดยเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย : SIAMHRM.COM

การทำข้อตกลงกันใหม่ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง โดยเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่ายสัญญาจ้างที่ระบุว่า “สัญญาฉบับนี้จะมีระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันเริ่มจ้างจริง แต่อาจจะมีการทำข้อตกลงกันใหม่ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดโดยเป็นที่ยอมรับทั้ง 2ฝ่าย” ข้อความที่ว่า “แต่อาจจะมีการทำข้อตกลงกันใหม่ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงโดยเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย” เป็นข้อตกลงการจ้างที่มีเงื่อนไขที่นายจ้างกับลูกจ้างจะตกลงกันต่อไปได้ ถือได้ว่าเป็นการจ้างที่มิได้กำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6767 – 6769/2542
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM