ลูกจ้างนำเอกสารซึ่งทำขึ้นออกไปนอกบริษัทของนายจ้างเพื่อประกอบการศึกษา : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างนำเอกสารซึ่งทำขึ้นออกไปนอกบริษัทของนายจ้างเพื่อประกอบการศึกษาข้อความในเอกสารเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ลูกจ้างแปลจากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการลงบัญชีและเพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามของผู้สอบบัญชี เอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารสำคัญตามกฎหมายที่มีไว้สำหรับแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้เอกสารดังกล่าวจะมีราคาทุนและราคาสินค้าอันเป็นข้อมูลทางธุรกิจการค้าของนายจ้างที่ได้ปกปิดมิใช่บุคคลภายนอกล่วงรู้ แต่ลูกจ้างมิได้นำเอกสารนี้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก การที่ลูกจ้างนำเอกสารซึ่งทำขึ้นออกไปนอกบริษัทของนายจ้างเพื่อประกอบการศึกษา โดยมิได้นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นที่จะทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ถือไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง
 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9380/2544

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM