การบอกเลิกสัญญาจ้าง : SIAMHRM.COM

การบอกเลิกสัญญาจ้าง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๒๑/๒๕๔๕

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ (มาตรา ๑๗ วรรคสาม , ๑๑๙)

 

 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฯ มาตรา ๑๗ วรรคสาม การบอกเลิกสัญญาจ้างไม่ว่าจะกระทำเป็นหนังสือหรือกระทำด้วยวาจา นายจ้างต้องระบุเหตุผลในการเลิกสัญญาจ้างให้ลูกจ้างทราบ หากทำเป็นหนังสือก็ต้องระบุเหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง แต่หากทำด้วยวาจาก็ต้องระบุเหตุผลไว้ในขณะที่ บอกเลิกสัญญาจ้างนั้น เมื่อจำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างโจทก์ด้วยวาจาแต่มิได้ระบุหรือแจ้งเหตุผลในการบอกเลิกจ้างไว้ในขณะที่บอกเลิกสัญญาจ้าง จำเลยจึงไม่อาจยกเหตุโจทก์ทำผิด พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน มาตรา ๑๑๙ ขึ้นอ้างภายหลังได้

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM