กรณีประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน : SIAMHRM.COM

กรณีประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน
ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน

เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง สิทธิการรักษาพยาบาลที่จะได้รับเท่าที่จ่ายจริงตามความจำ เป็นแต่ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 35,000 บาท ให้จ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 50,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน

เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง และ ลูกจ้างจะได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือน 60% ของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกไปตลอดระยะเวลาไม่สามารถทำงานได้ แต่ไม่เกิน 1 ปี

ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน

เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง ลูกจ้างจะได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือน 60% ของค่า จ้าง รายเดือนตามประเภทของการสูญเสียแต่ไม่เกิน 10 ปี

 

ค่าทดแทนกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย

เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับมี 2 แบบคือ

   - ลูกจ้างจะได้รับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์และอาชีพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท
   - ลูกจ้างจะได้รับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน 20,000 บาท

 

ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับเงินทดแทนจากกกองทุนเงินทดแทน คือ

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
   - กท.16
   - ใบรับรองแพทย์

2. กรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานนอกสถานที่ทำงาน
   - กท. 16
   - ใบรับรองแพทย์
   - บัตรลงเวลาทำงาน
   - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
   - บันทึกประจำวันตำรวจ

 

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM