การนำผลการประเมิน Competency ไปปฏิบัติ : SIAMHRM.COM

การนำผลการประเมิน Competency ไปปฏิบัติ
จากภาพแสดงข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลจากการประเมิน Competency  ของพนักงานสามารถนำไปเชื่อมโยงกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ได้แก่

 
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา  :  ผลที่ได้จากการประเมินความสามารถของพนักงานเป็นวิธีการหนึ่งในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล ซึ่งจะทำให้ทราบว่า Competency ด้านใดควรได้รับการพัฒนาก่อนและหลัง โดยจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเรียนรู้ในงาน  (On the Job Training : OJT) การสอนงาน (Coaching)  การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  การให้คำปรึกษา (Counseling) การเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self Learning)  การส่งไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) เป็นต้น
 
การจัดการกับบุคลากร : ผลที่ได้จากการประเมิน  Competency ของพนักงานจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารหรือการจัดการกับบุคลากรในลักษณะต่างๆดังนี้
 
        -   การโอนย้ายพนักงาน (Transfer)  เป็นการจัดวางตำแหน่งงานของพนักงานให้เหมาะสมกับความสามารถของพนักงานในปัจจุบัน
 
        -   การเลื่อนตำแหน่ง (Promotion)  เป็นการพิจารณาความสามารถในปัจจุบันของพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพและความสามารถในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
 
        -   สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน  (Job Rotation) ผลการประเมินช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการพิจารณาให้พนักงานที่มี Competency ในปัจจุบันที่สูงกว่า หรือตรงกับ Competency ที่คาดหวังไว้ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาให้พนักงานเกิดทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill)  มากขึ้น
 
        -   การสรรหาพนักงาน (Recruitment) ผลการประเมิน Competency จะทำให้ทราบว่าพนักงานมีความสามารถในการทำงานนั้นๆ หรือไม่ เพื่อจัดวางคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งาน (Put the right man, On the right job, At the right time)  รวมทั้งเป็นการจัดเตรียมแผนการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆต่อไป
 
ด้านการบริหารค่าตอบแทน  :  ผลที่ได้จากการประเมินความสามารถของพนักงานจะเป็นสิ่งสะท้อนให้ เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานจะมีความสัมพันธ์และมีผลโดยตรงต่อการปรับเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน
 
ด้านการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ :  ผลที่ได้จากการประเมินความสามารถของพนักงานจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าพนักงานมีความพร้อมหรือยังในการที่จะโอนย้ายหรือเลื่อนนำตำแหน่งงานตามความก้าวหน้าในสายอาชีพที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะสามารถ ทำให้หน่วยงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถวางแผนการ เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้ทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ Career Development in Practice
โดย : คุณอาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM