นายจ้างยุบเลิกแผนก และเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในแผนกนี้ : SIAMHRM.COM

นายจ้างยุบเลิกแผนก และเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในแผนกนี้ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับและลูกจ้างมิได้กระทำผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 123 (1) ถึง (5) นายจ้างยุบเลิกแผนกส่งของและเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในแผนกนี้โดยไม่หาตำแหน่งอื่นให้ เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 123
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่  1245/2522

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM