สิทธิประโยชน์ของคนไทยไปทำงานต่างประเทศ : SIAMHRM.COM

สิทธิประโยชน์ของคนไทยไปทำงานต่างประเทศ


ประเทศไต้หวัน

1.  กรณีการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานหรือ โรคจากการทำงาน
    ทายาทมีสิทธิได้รับเงินสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 64 แห่งกฏหมายประกันภัยแรงงานดังนี้
       ค่าจัดศพ
เป็นเงินเท่ากับ 5 เท่าของอัตราค่าจ้างเอาประกัน
       ค่าทดแทนเท่ากับ 40 เท่าของอัตราค่าจ้างเอาประกัน
ลำดับทายาท เรียงลำดับการมีสิทธิของทายาท ดังนี้ (ลำดับไม่มีให้ใช้ลำดับต่อไปนี้)
1) คู่สมรส บุตร (กรณีคู่สมรส) ได้จดทะเบียนสมรส และมีบุตร บุตรจะเป็นทายาทหากบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะให้มีบิดา/ มารดา ที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเป็นผู้กระทำการแทน
2) บิดา และหรือมารดาของผู้ตาย
3) ปู่/ ตา และหรือ ย่า/ ยายของผู้ตาย
4) หลานผู้ตาย
เอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นคำร้อง ประกอบด้วย
      หนังสือมอบอำนาจให้นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดการเผาศพ/ ส่งศพ กลับประเทศไทย, ดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัย และดำเนินการเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณี (แต่หากคู่กรณีเป็นนายจ้างให้มอบสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสกงเป็นผู้เจรจา)
     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
     เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ตาย
     ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน
     สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีบิดา มารดา ของผู้ตายไม่มี ให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอแทน)
     สำเนาสูติบัตรของบุตร
เอกสารทั้งหมดใช้ 3 ชุด ทายาทของผู้ตายต้องดำเนินการเองโดยนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จากนั้น จึงนำไปรับรองที่สำนักเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
     อายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต

   


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM