หลักการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน : SIAMHRM.COM

หลักการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
ในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. การเกิดอุบัติเหตุต้องมีสาเหตุเสมอ
2. อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้
3. การป้องกันอุบัติเหตุเป็นหลักมนุษยธรรม และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและควรกระทำ
4. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ จัดว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความสูญเสียหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
5. การป้องกันอุบัติเหตุ มิใช่เรื่องสลับซับซ้อน เป็นการกระทำจากสามัญสำนึกและมีความต่อเนื่อง
6. สิ่งสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ คือต้องค้นหาสาเหตุ และดำเนินการขจัดสาเหตุหรือความเสี่ยงนั้น ๆ
7. การควบคุมป้องกันอุบัติเหตุ จะใช้หลักการเดียวกับการควบคุมคุณภาพการผลิต
8. ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ เป็นผู้ที่ควรริเริ่มงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
9. ผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ
10. การป้องกันอุบัติเหตุจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

หลักในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบความปลอดภัยในการทำงานโดยเคร่งครัด
2. ใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี ถูกขนาด และถูกกับงาน
3. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงงาน และใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานที่กำหนดให้มีการใช้
4. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน
5. เก็บรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เมื่อนำไปใช้งานต้องเก็บไว้ให้ถูกจุดทุกครั้ง
6. รักษาความสะอาดทางเดินในโรงงาน และติดป้ายแสดงให้ชัดเจนที่บริเวณปฏิบัติงานที่มีอันตราย
7. ศึกษาตำแหน่ง หรือสถานที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงตลอดจนวิธีการใช้
8. ปฏิบัติตามคำเตือนหรือเครื่องหมายแสดงอันตรายใด ๆ ภายในโรงงาน
9. ไม่หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน
10. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุให้รีบช่วยเหลือทันที

 


ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อความปลอดภัยในการทำงาน (Wisanti L.)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM