การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน : SIAMHRM.COM

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติทุกขั้นตอนในสถานประกอบการ ควรได้มีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) เพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการป้องกัน ซึ่งหากเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ก็จะทำการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการทำงาน และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย

เทคนิคการดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่ประกอบด้วย หัวหน้างานในส่วนงานที่วิเคราะห์ ตัวแทนฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา และเจัาหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
2. จัดทำบัญชีกระบวนการทำงานที่อาจเกิดอันตราย เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ
3. วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยตามแบบที่กำหนด ซึ่งได้ฝึกอบรมไว้แล้ว
4. นำผลไปปรับปรุงสภาพการทำงานและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์สาเหตุงานการเกิดอุบัติเหตุอันตราย

มีแบบวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแบบวิเคราะห์สาเหตุของโรคจากการทำงาน โดยประสานงานกับ สถานพยาบาลของโรงงาน โดยทำการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย อุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน รวมถึงอุบัติการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ (Near-Miss Case) ทั้งนี้ การดำเนินการประกอบด้วย

1. แบบบันทึกอุบัติเหตุจากการทำงาน
2. แบบบันทึก โรคจากการทำงานและโรคทั่วไป
3. การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวโนมของสาเหตุและโรคจากการทำงาน (จาก 1 และ 2)
4. แบบสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและโรคจาการทำงาน ทั้งบาดเจ็บร้ายแรงและบาดเจ็บเล็กน้อย และอุบัติการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ (Near-Miss Accident)
5. แบบสอบสวนสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สิน
6. ติดตามผลการปฏิบัติ วิเคราะห์ ประสานงานและรายงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
7. การติดตามผล สั่งการแก้ไขของผู้บริหารระดับสูง

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM