เรื่อง สปส.สัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนัดสุดท้าย : SIAMHRM.COM

เรื่อง สปส.สัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนัดสุดท้าย

เรื่อง สปส.สัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนัดสุดท้าย !


รายละเอียด 96/2548


สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดสัญจรแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครบทั้ง 4 ภาคแล้ว 17 ก.ค.นี้ เปิดประตูเมืองย่าโม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนในการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ครั้งสุดท้าย คาดกฎหมายฉบับใหม่ประกาศใช้ในปี 2549
เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2548 นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการที่ สปส.จัดระดมความคิดเห็นแก้ไขกฎหมายประกันสังคม นัดสุดท้ายครั้งที่ 5 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ว่า
“การจัดระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย โดย สปส.ได้เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ครบทั้ง 4 ภาคแล้ว เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2548 ที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2-5 ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2548 ที่ จ.ภูเก็ต ,ระยอง ,เชียงใหม่และนครราชสีมา ซึ่งการจัดระดมความคิดเห็นทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา สปส.ได้เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สปส.จะรวบรวมและนำมาประกอบการพิจารณาแก้ไขให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับผู้ประกันตนทั่วประเทศกว่า 8 ล้านคน ”
การแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครั้งนี้ สปส.ได้ดำเนินการโดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่เพื่อให้กฎหมายประกันสังคมเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย จึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจในสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
ในการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขกฎหมายประกันสังคม ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกว่า 200 คน ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ในการจัดประชุมครั้งนี้มี นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายประกันสังคม ทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกันอภิปราย
นายไพโรจน์ ฯ กล่าวด้วยว่า การจัดระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขกฎหมายประกันสังคมในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ประกันตนจะได้รับ คาดว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้สามารถนำมาประกาศใช้ในปี 2549 ทั้งนี้ ประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรต่าง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อ สปส. ทุกแห่งทั่วประเทศได้ตลอดเวลา จนกว่าพระราชบัญญัติ ฯ ฉบับนี้จะประกาศใช้


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM