เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานต้องปฏิบัติอย่างไร : SIAMHRM.COM

เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานต้องปฏิบัติอย่างไร
 
 
ตอบ นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้สำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ โยต้องจำทำใบแจ้งการประกันการประสบอันตรายฯ (กท.16) ส่งสำนักงานประกันสังคมและส่งแบบส่งตัวให้ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) ให้สถานพยาบาลที่ลูกจ้างไปเข้ารับการรักษา โดยลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนได้ภายใน 180 วัน

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM